ZNAJDŹ NAS NA fb olx allegro

PRZETARGI

 • PŁACIMY GOTÓWKĄ
 • NATYCHMIASTOWY ODBIÓR

Zadzwoń, a oszacujemy kwotę za Twoje auto!

570 218 218
Przetargi

data publikacji: 03.01.2022 r.

Informacja o wyborze oferty do zapytania 1/2021 z dn. 23.12.2021 r.

W związku z zapytaniem ofertowym 1/2021 z dnia 23.12.2021 r. ogłoszonym w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Rozwój działalności gospodarczej firmy Serwis Opon U Jacka Złomowanie Pojazdów poprzez zakup chwytaka hakowego do demontażu pojazdów”

Nr grantu II/RPO/EFRR/2021/6/1 uzyskanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” Odolion ul. Piaskowa 4 87-700 Aleksandrów Kujawski

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

dla wydatku kwalifikowanego:

Zakup i dostawa chwytaka hakowego do demontażu pojazdów wybrana została oferta złożona przez firmę:

DEMOQ Zbigniew Pióro
Maszków ul. Kolonia 160
32-095 Iwanowice
NIP: 6782473921

Oferta uzyskała 100 punktów kryterium oceny.

Zaoferowano cenę netto w wysokości: 137 000,00 zł

Wybrana oferta była jedyną złożoną ofertą w ramach postępowania ofertowego i spełniła wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu 1/2021 z dnia 23.12.2021 r.

--

data publikacji: 23.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 z dnia 23.12.2021 r. na zakup chwytaka hakowego do demontażu pojazdów. 

Serwis Opon U Jacka Złomowanie Pojazdów Jacek Borkowski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup chwytaka hakowego do demontażu pojazdów do dnia 30.12.2021 r. 

Zapytanie ofertowe w ramach projektu„Rozwój działalności gospodarczej firmy Serwis Opon u Jacka Złomowanie Pojazdów poprzez zakup chwytaka hakowego do demontażu pojazdów”Nr II/RPO/EFRR/2021/6/1współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Serwis Opon U Jacka Złomowanie Pojazdów Jacek Borkowski

Łazieniec al. Danilewicz Zielińskiej 26

87-700 Aleksandrów Kujawski

Adres do korespondencji: Serwis Opon U Jacka Złomowanie Pojazdów Jacek Borkowski Łazieniec al. Danilewicz Zielińskiej 26 87-700 Aleksandrów Kujawski 

Osoba do kontaktu: Jacek Borkowski tel. +48 881 294 516E-mail: zlomowanieujacka@interia.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

II.2. Sposób zawarcia zamówieniaUmowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego wg kryteriów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

„Rozwój działalności gospodarczej firmy Serwis Opon u Jacka Złomowanie Pojazdów poprzez zakup chwytaka hakowego do demontażu pojazdów”

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego chwytaka hakowego do demontażu pojazdów. 

Kod CVP: 42420000-6

Parametry techniczne:

1.     Moc otwierania/zamykania 350 barów, 8-120 l/min,

2.     Obrót 250 barów 40l/min,

3.     Możliwość podłączenia do 2 źródeł zasilania hydraulicznego.

Termin realizacji: do 18 lutego 2022 roku.

Miejsce realizacji i protokolarnego odbioru urządzenia: Stawki al. Danilewicz Zielińskiej 6 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Realizowany w ramach:

Projekt grantowy pod nazwą  „Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7.” nr RPKP.07.01.00-04-0035/20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

II.2.3 Warunki 

 1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej,
 2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej,
 3. Termin związania ofertą: 30 dni,
 4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
 5. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie złożonego oświadczenia zawartego na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 6. Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia (ocena na podstawie złożonego oświadczenia zawartego na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 7. Oferent zobowiązany jest przy składaniu oferty do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

II.2.4 Zakres wykluczenia

1.     W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

e)    pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub byłymi członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

f)      pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

II.3. Miejsce i termin składania ofert: 

 1. Termin składania ofert: 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszego zapytania ofertowego (do końca dnia 30.12.2021 r.)
 2. Miejsce składania ofert pisemnych

Ofertę należy złożyć z formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym załączonym do zapytania (Załącznik nr 1) i dostarczyć:

a)     Mailowo na adres e-mail: zlomowanieujacka@interia.pl

lub

b)    Do siedziby firmy: Łazieniec al. Danilewicz Zielińskiej 26 87-700 Aleksandrów Kujawski

a) Forma elektroniczna powinna zawierać skany sporządzonych w języku polskim, podpisanych dokumentów. W tytule e-maila należy zawrzeć informację o tym, że e-mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.

b) Forma papierowa – ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie zawierającej nazwę i adres zamawiającego i oferenta oraz informację, że jest to odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe.

3.     Kompletna oferta musi zawierać:

a)     Formularz oferty na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

b)    Podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

c)     Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik.

 1. Ofertę należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia. Termin złożenia oferty rozumiany jest jako termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.
 2. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
 3. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert: 

 1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.
 2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
 3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
 4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez ogłoszenie wyniku na swojej stronie internetowej auta-skup.com w takim trybie, w jakim zostało ogłoszone niniejsze zapytanie ofertowe.

II.5. Kryteria oceny ofert: 

1.     W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

2.     Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, przyznając punkty według następujących kryteriów:

Kryteria oceny ofert: cena netto 100%

Punkty będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

C n = (C min/ C r ) x 100 pkt

gdzie:C n – oznacza ilość punktów przyznaną ofercie C min – oznacza łączną cenę minimalną netto PLN najtańszej z ofertC r – oznacza cenę netto PLN oferty rozpatrywanej

 1. Do oceny będą brane pod uwagę ceny ofert netto
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
 3. W przypadku, gdy 2 oferty uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający będzie indywidualnie negocjował wysokość ofert z każdym z Oferentów.

II.6. Zawarcie umowy

1.     Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z powyższymi kryteriami.

2.     Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

3.     Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

4.     Miejsce i termin podpisania umowy strony ustalą drogą telefoniczną bądź mailową.

5.     Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.

II.7.  Warunki płatności 

Płatność zostanie zrealizowana w formie przelewu po dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowe dostarczenie przedmiotu zamówienia i spisanie bez zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE 

III.1. Inne istotne postanowienia 

1.     Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Oferenta, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.     Urządzenie musi spełniać normy jakościowe określone dla tego typu sprzętu. W razie wątpliwości Zamawiającego co do jakości sprzętu, jakości wykonania, wytrzymałości sprzętu, jakości i rodzaju użytych materiałów, kosztów eksploatacyjnych, Zamawiający może wezwać Oferenta do przedstawienia szczegółowych atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i zaprezentowania sposobu działania urządzenia w terminie 2 dni roboczych od otrzymania stosownego wezwania.

3.     Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Oferentów poprzez zamieszczenie informacji w trybie w jakim zostało zamieszczone zapytanie ofertowe.

4.     Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Oferentami za pomocą poczty elektronicznej.

5.     Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

6.     Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

7.     Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamawiającego na adres:Serwis Opon u Jacka Złomowanie Pojazdów Łazieniec al. Danilewicz Zielińskiej 26 87-700 Aleksandrów Kujawski lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zlomowanieujacka@interia.pl

8.     W sprawach formalnych należy kontaktować się z Panem Jackiem Borkowskim – pod numerem telefonu tel. +48  881  294 516 lub adresem mailowym zlomowanieujacka@interia.pl.

9.     Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.

III.1.2. Zmiany umowy 

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:

1.     gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej w uzyskaniu przez Zamawiającego grantu z funduszy Unii Europejskiej w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia,

2.     istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy, niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,

3.     w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; pożary, bunty, niepokoje, strajki, inne wydarzenia losowe.

III.1.3. Unieważnienie postępowania

 

Zamawiający ma prawo unieważnienia niniejszego postępowania w szczególności, gdy zajdą następujące okoliczności:

1.     Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

2.     Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

O unieważnieniu postępowania Zamawiający bezzwłocznie powiadomi Oferentów w trybie, w którym zostało zamieszczone niniejsze zapytanie ofertowe.

III.2 Ochrona danych osobowych

Serwis Opon u Jacka Złomowanie Pojazdów Jacek Borkowski informuje, iż Administratorem danych osobowych (dalej jako: „Dane osobowe”) pozyskanych od Sprzedawcy w trakcie trwania współpracy między Stronami jest Serwis Opon u Jacka Złomowanie Pojazdów Jacek Borkowski z siedzibą w Łazieńcu al. Danilewicz Zielińskiej 26 87-700 Aleksandrów Kujawski zgodnie z RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej tj czas realizacji umowy wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa dotyczących przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów podatkowych).

Serwis Opon u Jacka Złomowanie Pojazdów Jacek Borkowski nie zamierza przekazać Danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, przetwarzać ich w sposób zautomatyzowany czy też profilować.

Dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, Serwis Opon u Jacka Złomowanie Pojazdów Jacek Borkowski zleci to zadanie, np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, doradcom finansowym, kancelariom rachunkowym abyśmy mogli wykonywać swoje zobowiązania umowne, wynikające z przepisów prawa oraz dochodzić roszczeń i praw nam przysługujących.

SEKCJA IV: Załączniki 

1. Załącznik nr 1 Formularz oferty2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku powiązań między podmiotami współpracującymi 3. Załącznik Nr 3 Projekt UmowyPobierz zapytanie ofertowe w formacie pdf

Autokasacja “U Jacka”

ul. Czapla 15

85-437 Bydgoszcz

NIP: 891 138 66 17

Numer konta bankowego:

PKO 89 1020 5200 0000 4002 0031 1662

660 185 232 Hubert

531 817 709 Karol

570 218 218 Robert

530 217 217 Sebastian

Obsługa klienta:

ujackaskup@gmail.com

Dział księgowości, współpraca:

zlomowanieujacka@interia.pl

PON. – PT.:

7:00-16:00

SOB.:

7:00-13:00

Close Menu